Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2018-03-23 17:57:07

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Grodzisk informuje o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN - 15kV, sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN - 0,4 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/04kV, przewidzianego do realizacji na terenie części działek oznaczonych nr geod.: 147/4, 147/5, 148/6, 148/8, 152/8, 152/9, 153/1, 153/3, 153/4, 153/5, 154/4, 154/5, 154/6, 155, 156, 157/2, 200, 201, 280, położonych w obrębie ewidencyjnym: 0014 Koryciny (gm. Grodzisk, pow. siemiatycki, woj. podlaskie).

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2018-03-23 17:50:47

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Grodzisk informuje o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN – 15 kV, sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN - 0,4 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/04kV, przewidzianego do realizacji na terenie części działek oznaczonych nr geod.: 19/3, 21/2, 22/2, 23/2, 24/3, 25, 26/3, 26/5, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 37/4, 74/2, 75/52, położonych w obrębie ewidencyjnym: 0003 Bogusze Litewka oraz na terenie części działek oznaczonych nr geod.: 133/1, 143, 166, położonych w obrębie ewidencyjnym: 0017 Kosianka Stara (gm. Grodzisk, pow. siemiatycki, woj. podlaskie).

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

  2018-02-19 11:08:23

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk

  2018-02-19 10:57:49

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Grodzisk informuję o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 1. budowie budynku chłodni owoców i warzyw z częścią zamrażalniczą, z wyposażeniem w maszyny i urządzenia technologiczne, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej nr geod. 86/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 0014 Koryciny, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki, 2. budowie budynku przyjęcia, magazynowania i wstępnego przygotowania oraz konfekcjonowania owoców i warzyw z wyposażeniem w maszyny i urządzenia technologiczne, z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr geod. 151/34 i 151/35 i 151/36, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Koryciny, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisk

  2018-02-13 08:07:13

  Wójt Gminy Grodzisk, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory o projektowanej obsadzie bydła 151,95 DJP, wolnostanowiskowej na rusztach wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej nr geod. 307, położonej w obrębie ewidencyjnym 0030 Morze, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisk

  2018-01-23 14:30:00

  Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisk o wydaniu postanowienia określającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisk

  2017-11-02 00:00:00

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 30 października 2017 roku zostało wszczęte na wniosek Nadleśnictwa Rudka z siedzibą ul. Olendzka 31, 17-123 Rudka postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie drogi leśnej w Leśnictwie Wdowin w km rob. 0+000 – 1+348,80, przewidzianego do realizacji w ramach gospodarstwa leśnego, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 251, 252, 253, położonych w obrębie ewidencyjnym: 0014 Koryciny (gmina Grodzisk, powiat siemiatycki).

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisk

  2017-10-23 00:00:00

  Wójt Gminy Grodzisk, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1405), informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie Wdowin długości ok. 1335,00 m, na działkach oznaczonych nr geod. 251, 252 i 253, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Koryciny, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisk

  2017-10-10 00:00:00

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1405) - informuję, iż Wójt Gminy Grodzisk w dniu 25 września 2017 roku wszczął postępowanie na wniosek: Eweliny i Artura Marcina Leszko, zam. Mierzynówka 67, 17 – 315 Grodzisk, dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie dwóch istniejących budynków inwentarskich – kurników z przeznaczeniem do hodowli drobiu oraz budowie dwóch nowych budynków inwentarskich – kurników z przeznaczeniem do hodowli drobiu, kur niosek towarowych w ilości 11 000 sztuk w każdym kurniku, co jest równoważne 176 DJP wraz z zapleczami socjalno – magazynowymi oraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr geod. 194/8, 195/9, 195/12, 195/14 i 195/16, położonych w obrębie ewidencyjnym 0029 Mierzynówka, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisk

  2017-10-06 00:00:00

  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),zawiadamiam, że w dniu 06 października 2017 roku w toku postępowania wszczętego na wniosek Powiatu Siemiatyckiego z siedzibą ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17 – 300 Siemiatycze zostało wydane postanowienie określające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie Wdowin długości ok. 1335,00 m, na działkach oznaczonych nr geod. 251, 252 i 253, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Koryciny, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Morzy

Data wytworzenia: 2017-11-29

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2017-11-29

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2017-11-29