Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego AG.6733.4.2018

  2018-09-03 15:47:25

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Grodzisk informuje o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowie schodów wejściowych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy usługowej na terenie działki oznaczonej nr geod. 466, położonej w obrębie ewidencyjnym: 0007 Czarna Średnia (gm. Grodzisk, pow. siemiatycki).

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia AG.6220.5.2018

  2018-06-20 14:44:41

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Grodzisk informuję o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni samochodowej samoobsługowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej z osadnikiem i separatorem koalescencyjnym na działkach oznaczonych nr geod. 131 / 3 i 131 / 4, położonych w obrębie ewidencyjnym 0011 Grodzisk, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

  2018-05-14 07:43:36

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Grodzisk informuję o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1725 B Kosianka Stara – Żery – Pobikry w km. 0+000 – 6+105,50 na działce oznaczonej nr geod. 160/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Kosianka Stara, na działce oznaczonej nr geod. 100/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0043 Żery Pilaki, na działce oznaczonej nr geod. 103/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 042 Żery Czubiki, na działce oznaczonej nr geod. 99/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0041 Żery Bystre oraz na działce oznaczonej nr geod. 82/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Krynki Jarki, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

  2018-04-30 10:15:50

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Grodzisk informuję o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Czaje i Małyszczyn PV II” o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach oznaczonych nr geod. 228, 234, 350/1 i 350/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Czaje i Małyszczyn, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

  2018-04-30 10:12:39

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Grodzisk informuję o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Czaje i Małyszczyn PV I” o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach oznaczonych nr geod. 331 i 332, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Czaje i Małyszczyn, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2018-03-23 17:57:07

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Grodzisk informuje o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN - 15kV, sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN - 0,4 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/04kV, przewidzianego do realizacji na terenie części działek oznaczonych nr geod.: 147/4, 147/5, 148/6, 148/8, 152/8, 152/9, 153/1, 153/3, 153/4, 153/5, 154/4, 154/5, 154/6, 155, 156, 157/2, 200, 201, 280, położonych w obrębie ewidencyjnym: 0014 Koryciny (gm. Grodzisk, pow. siemiatycki, woj. podlaskie).

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2018-03-23 17:50:47

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Grodzisk informuje o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN – 15 kV, sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN - 0,4 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/04kV, przewidzianego do realizacji na terenie części działek oznaczonych nr geod.: 19/3, 21/2, 22/2, 23/2, 24/3, 25, 26/3, 26/5, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 37/4, 74/2, 75/52, położonych w obrębie ewidencyjnym: 0003 Bogusze Litewka oraz na terenie części działek oznaczonych nr geod.: 133/1, 143, 166, położonych w obrębie ewidencyjnym: 0017 Kosianka Stara (gm. Grodzisk, pow. siemiatycki, woj. podlaskie).

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

  2018-02-19 11:08:23

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Grodzisk informuję o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z udokumentowanego złoża kopaliny „Czarna Wielka I / 1” na działce oznaczonej nr geod. 56/4, położonej w obrębie ewidencyjnym 0008 Czarna Wielka, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk

  2018-02-19 10:57:49

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Grodzisk informuję o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 1. budowie budynku chłodni owoców i warzyw z częścią zamrażalniczą, z wyposażeniem w maszyny i urządzenia technologiczne, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej nr geod. 86/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 0014 Koryciny, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki, 2. budowie budynku przyjęcia, magazynowania i wstępnego przygotowania oraz konfekcjonowania owoców i warzyw z wyposażeniem w maszyny i urządzenia technologiczne, z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr geod. 151/34 i 151/35 i 151/36, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Koryciny, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisk

  2018-02-13 08:07:13

  Wójt Gminy Grodzisk, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory o projektowanej obsadzie bydła 151,95 DJP, wolnostanowiskowej na rusztach wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej nr geod. 307, położonej w obrębie ewidencyjnym 0030 Morze, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Morzy

Data wytworzenia: 2017-11-29

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2017-11-29

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2017-11-29