Strona Główna

Urząd Gminy Grodzisk

ul. 1 Maja 6
17-315 Grodzisk
woj. podlaskie

telefon  (0-85) 6568061
faks  (0-85) 6568040
email  ug@gminagrodzisk.pl 

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Lista aktualności

 • Zawiadomienie o wyborze oferty

  2018-02-23 11:49:11

  Gmina Grodzisk podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o rozstrzygnięciu publicznego przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie dożwirowania dróg gminnych na terenie gminy Grodzisk w roku 2018”.

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

  2018-02-19 11:08:23

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Grodzisk informuję o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z udokumentowanego złoża kopaliny „Czarna Wielka I / 1” na działce oznaczonej nr geod. 56/4, położonej w obrębie ewidencyjnym 0008 Czarna Wielka, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk

  2018-02-19 10:57:49

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Grodzisk informuję o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 1. budowie budynku chłodni owoców i warzyw z częścią zamrażalniczą, z wyposażeniem w maszyny i urządzenia technologiczne, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej nr geod. 86/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 0014 Koryciny, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki, 2. budowie budynku przyjęcia, magazynowania i wstępnego przygotowania oraz konfekcjonowania owoców i warzyw z wyposażeniem w maszyny i urządzenia technologiczne, z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr geod. 151/34 i 151/35 i 151/36, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Koryciny, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

 • Ogłoszenie o otwartym naborze partnera nr 01/EFS/2018

  2018-02-15 13:12:17

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku, działając w oparciu o pełnomocnictwo nr 1/18 z dnia 15 lutego 2018 r., na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji planowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 • Informacja z otwarcia ofert

  2018-02-14 12:00:13

  Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający tj. Gmina Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17 315 Grodzisk przekazuje następujące informacje z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Wykonanie dożwirowania dróg gminnych na terenie gminy Grodzisk w roku 2018”.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Morzy

Data wytworzenia: 2017-11-28

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2017-11-28

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2017-11-28