Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Grodzisk informuję o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Czaje i Małyszczyn PV II” o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach oznaczonych nr geod. 228, 234, 350/1 i 350/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Czaje i Małyszczyn, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Przemysław Araszewicz

Data wytworzenia: 2018-04-30

Wprowadzający: Przemysław Araszewicz

Data modyfikacji: 2018-07-27

Opublikował: Przemysław Araszewicz

Data publikacji: 2018-04-30