Ogłoszenie o zamówieniu : Dostawa narzędzi TIK i utworzenie wewnątrszkolnej sieci komputerowej dla potrzeb Projektu „Radość w nauce – podniesienie jakość oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów”

Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Dostawa narzędzi TIK i utworzenie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej dla potrzeb Projektu „Radość w nauce – podniesienie jakość oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0207/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.-IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół w Grodzisku

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Gawrysiuk

Data wytworzenia: 2018-08-14

Wprowadzający: Przemysław Araszewicz

Data modyfikacji: 2018-09-26

Opublikował: Przemysław Araszewicz

Data publikacji: 2018-08-14