Wniosek o stypendium szkolne

INFORMACJA DOTYCZĄCA
UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Pomoc materialna przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Grodzisk

 Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły
 4. stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Kryterium dochodowe obowiązujące do 30 września 2018 r:

             Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) tj. 514 zł. (netto) /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2015 r. poz. 1058/.

Kryterium dochodowe obowiązujące od 1 października 2018 r:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) tj. 528 zł. (netto) /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1358/.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych
  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (w miesiącu złożenia wniosku - w przypadku utraty dochodu) przez poszczególnych członków rodziny z tytułu np.:
 1. wynagrodzenia netto za pracę, (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie )
 2. emerytury/renty, świadczenia /zasiłku przedemerytalnego,
 3. alimentów,
 4. innych źródeł dochodu - praca zarobkowa za granicą, wynagrodzenie z tytułu praktyk, stypendia, praca dorywcza, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali itp.,
 5. świadczeń pomocy społecznej:
 • świadczeń rodzinnych,
 • zaliczki alimentacyjnej,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • zasiłku stałego, okresowego,
 • dodatku mieszkaniowego itp.

 f. stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż wymienione wyżej (według zasad określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej)

 1. Osoby bezrobotne powinny dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

W przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego – np. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

W przypadku uzyskiwania alimentów – np. kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej/ przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Grodzisku

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Warszycka

Data wytworzenia: 2018-08-31

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2018-08-31

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2017-07-27