Wniosek o stypendium szkolne

Untitled

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), - uchwała Nr XXIII/73/16 Rady Gminy Grodzisk z dnia 23 wrześnią 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk (Dz. Urz. Woj. Pod . z 2016r poz.3663)

WYMAGANE DOKUMENTY: - wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - załączniki do wniosku:

a) zaświadczenia o dochodach netto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (wspólnie zamieszkujących i gospodarujących) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w tym m.in. : zaświadczenie o wynagrodzeniu ze stosunku pracy, z pozarolniczej działalności gospodarczej, z innych tytułów : dochód z pracy za granicą, dochód z dzierżawy (gruntów, nieruchomości itp.), dochód z pracy dorywczej, umowy o dzieło, umowy- zlecenia, z tytułu emerytury, renty, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, zasiłek dla bezrobotnych, inne- np. alimenty. W zależności od źródła dochodów w rodzinie należy dołączyć stosowne dokumenty : kopię decyzji emerytury, renty + odcinek, kopię decyzji dot. dodatku mieszkaniowego, świadczeń rodzinnych, kopię wyroku dot. alimentów + odcinek, kopię decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy + odcinek

b) lub oświadczenie o wysokości w/wym. Dochodów

W przypadku ubiegania się o stypendium dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

UPRAWNIENI: Pomoc materialna przysługuje: 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wnioskodawca musi być osobą pełnoletnią. Wnioskodawca musi zamieszkiwać na terenie gminy Grodzisk. Kryterium dochodowe nie może przekraczać kwoty 514 zł netto na osobę w rodzinie.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA: Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Grodzisk - Pok. nr 7 lub ze strony internetowej www.gminagrodzisk.pl Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać w terminie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 15.09.2017 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15.10.2017 r. Po weryfikacji złożonego wniosku z wymaganymi załącznikami następuje wszczęcie postępowania i wydanie decyzji.

UWAGI: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne (pełnoletni uczniowie) są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę jego przyznania (dot. wszelkich zmian w sytuacji materialnej i rodzinnej np. zmiany miejsca zamieszkania, utraty źródła dochodu, podjęcia pracy, zmiany liczby członków rodziny, rezygnacji z nauki itp.)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Grodzisku

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Warszycka

Wprowadzający: Halina Warszycka

Data modyfikacji: 2017-07-27

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2017-07-27