Przetargi

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  2017-06-05 00:00:00

  Wójt Gminy Grodzisk ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Grodzisk"

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  2017-05-22 00:00:00

  Wójt Gminy Grodzisk ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi rolniczej na działce o numerze geodezyjnym 390 w obrębie Czaje i Małyszczyn, gmina Grodzisk.

 • Informacja o wyborze partnera do projektu

  2017-05-10 00:00:00

  Informacja o wyborze partnera na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizującego cele Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” i planowanego do zgłoszenia w naborze nr 12/2017 organizowanym przez LGD w zakresie CELU 2 Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023 r., CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.3 Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną, na operacje z zakresu typu projektu nr 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 • Ogłoszenie o przetargu.

  2017-04-25 00:00:00

 • Ogłoszenie o otwartym naborze partnera nr 1/2017

  2017-04-12 00:00:00

  Gmina Grodzisk, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu realizującego cele Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” i planowanego do zgłoszenia w naborze organizowanym przez LGD w zakresie CELU 2 Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023 r., CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.3 Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną, na operacje z zakresu typu projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

  2017-03-31 00:00:00

 • Protokół z otwarcia ofert

  2017-03-27 00:00:00

  Gmina Grodzisk podaje do publicznej wiadomości protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku.

 • Zapytanie ofertowe

  2017-03-13 00:00:00

  Gmina Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17 – 315 Grodzisk, zaprasza do złożenia ofert na dostawę przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  2017-02-10 00:00:00

  Wójt Gminy Grodzisk ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę oleju napędowego do pojazdów i maszyn Urzędu Gminy Grodzisk w ilości 30 000 l udzielono zamówienia oraz zawarto umowę na realizację przedmiotowego zadania.

 • Ogłoszenie o przetargu

  2017-01-10 00:00:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Morzy

Data wytworzenia: 2017-11-29

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2017-11-29

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2017-11-29