Strona Główna

Urząd Gminy Grodzisk

ul. 1 Maja 6
17-315 Grodzisk
woj. podlaskie

telefon  (0-85) 6568061
faks  (0-85) 6568040
email  ug@gminagrodzisk.pl 

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Lista aktualności

 • Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Gminy Grodzisk

  2018-05-16 14:21:44

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

  2018-05-14 07:43:36

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Grodzisk informuję o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1725 B Kosianka Stara – Żery – Pobikry w km. 0+000 – 6+105,50 na działce oznaczonej nr geod. 160/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Kosianka Stara, na działce oznaczonej nr geod. 100/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0043 Żery Pilaki, na działce oznaczonej nr geod. 103/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 042 Żery Czubiki, na działce oznaczonej nr geod. 99/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0041 Żery Bystre oraz na działce oznaczonej nr geod. 82/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Krynki Jarki, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2018-05-11 15:35:36

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) Wójt Gminy Grodzisk informuje o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV, budowie napowietrznej i podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej, przewidzianego do realizacji na terenie działek oznaczonych nr geod. 21, 64/5, 64/8, 65/1, 65/2, 65/3, 66/1, 66/2, 67, 68, 70, 107, 117, 121, 125, 141, 143, 148, 149, 150, 151, 152, 153, położonych w obrębie ewidencyjnym: 0035 Siemiony (gm. Grodzisk, pow. siemiatycki, woj. podlaskie).

 • Zarządzenie Nr 145/18 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 27 kwietnia 2018 r.

  2018-05-02 11:33:18

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Grodzisk dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

  2018-04-30 10:15:50

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Grodzisk informuję o kolejnych etapach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Czaje i Małyszczyn PV II” o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach oznaczonych nr geod. 228, 234, 350/1 i 350/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Czaje i Małyszczyn, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grodzisk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Morzy

Data wytworzenia: 2017-11-28

Wprowadzający: Andrzej Morzy

Data modyfikacji: 2017-11-28

Opublikował: Andrzej Morzy

Data publikacji: 2017-11-28